Home
     Kavithai
     Kathai
     Kaddurai
     => 1. Pulempayer
     => 2. Kaiyi Muththu
     => 3. Samaathaanam
     => 4. Obama
     => 5. Poomi
     => 6. Pugai
     => 7. Aautham
     => 8. Globalization
     T.W.A. - Germany
     Downloads
     பாட்டொன்று கேட்டேன்
     ஔவையார்
     சிந்தனைத் துளிகள், பொன்மொழிகள்
     Chennailibrary
     Tamil New Year
     International
     Muthukumar
     Earth Cam
     Google Search
     Kids Zone
     Links
     Link me
     Guestbook
     Contact


© Kavichudar Free Counters


Kavichudar - 6. Pugai


GifAk; gifAk;.

             MwwpTgilj;j kdpjdhdtd; jd;Dila rpw;rpy jtwhd Nghf;Ffspdhy; jd;idr;Rw;wpAs;sth; my;yJ ez;gh; cwtpdhplj;jpy; ntWg;gpidr; rk;ghjpg;gJld;  gifahspAkhfpwhd;. gpioahdNghf;F my;yJ jtwhd eltbf;if vd;W njhpAk;NghJ jd; gFj;jwpthy; jd;idj; jpUj;jpf;nfhz;L, ey;yngaiur; rk;ghjpg;gij tpLj;J NkYk; NkYk; jtWfisAk; gpiofisAk; mLf;fpf;nfhz;L Nghtjhy; mk;kdpjdhdtd; jd;idr; Rw;wpAs;sth;fSf;Nfh my;yJ xU r%fj;Jf;Nfh tpNuhjpahfpwhd; vd;why; kpifapy;iy. jd;idr; R+oTs;sth;fs; jd;idg;ghh;j;J vjw;fhf Kfk; Ropf;fpwhh;fs; vd;w mbg;gilf; fhuzj;ijj; njhpe;Jnfhs;StJld;, jd;idj;jhNd jpUj;jpf;nfhz;L kfpo;r;rpAld; tho;tNj epiwthd tho;f;ifahFk;. ,e;j kz;zpy; gpwe;jth;fs; midtUk; kfpoj;jhNd gpwe;Njhk;. Jd;gq;fisAk; giffisAk; JhutPrplj;jhNd khdpluha;g; gpwe;jth;fs; jpdk; jpdk; NghuhLfpwhh;fs;. ek;ikr; Rw;wpAs;sth;fNshL gifj;Jf;nfhz;L ehk; tho;tJ ep[khd tho;f;if vd;whFkh..? Jd;gj;Jf;fhd fhuzj;ijf;fz;L mijtpyf;fp ,d;gkha; tho;tNj kdpj Fzk;. gifikia tsh;j;J kw;wthpd; ntWg;gpidr; rk;ghjpg;gJ Jd;gj;jpd; Kjy; gb vd;W nrhy;ypj; njhpaNtz;bajpy;iy.

             kw;wthplj;J Kfr;Ropg;gpidAk; ntWg;gpidAk; Vw;gLj;jp ek;ikj; jdpikg;gLj;Jtjw;fhd fhuzp vJntd;W ghh;j;jhy;, ekJ iffspy; Mwhk;tpuyha; md;whlk; Ntisf;F Ntis Kisj;J er;Rg;Gif ckpo;fpd;w rpfnul;Lf;fs;jhd;. ,jdhYz;lhFk; jPikfis mwpe;Jk; mwpahjth;fsha; njhlh;e;Jk; Gifgpbf;Fk; ,e;jg; ngUk;Fbkf;fis ve;jg;gl;baypy; Nrh;g;gJ..? Gifgpbj;jyhdJ jilnra;ag;gl;l ,lq;fnsd vhpnghUs; epiyaq;fs; kw;Wk; xUrpy tpkhdq;fs; rpWth; kUj;Jtkidfs; vd;W md;W  mwpTWj;jg;gl;l fhyk; Ngha; ,d;W kUj;Jtkidfs;, ghlrhiyfs;, jpiuauq;Ffs;, czTtpLjpfs; tpkhd - Giapuj - Ng&e;J epiyaq;fs; vd;W tp];jhpf;fg;gl;L nghJtplq;fspYk; Kw;whfj;jil nra;ag;gl;ljid ehkwpNthk;. ,t;thW mwpTWj;jy;fs; fhzg;gl;l NghJk; kiwe;J xspe;jpUe;J Gifg;gth;fs; ,Uf;fj;jhd; nra;fpwhh;fs; vd;gJ Ntjidf;Fhpa tpilaNk. ,th;fisf; fz;fhzpf;fntd muRk; efu, khefu eph;thfKk; gzpahsh;fs; gyiu Nfe;jpu Kf;fpa ,lq;fspy; nghWg;NghL epakpj;jpUf;fpd;wJ. ,g;Ngw;gl;l Gifg;gphpah;fs; Gifg;gjidf; fhZkplj;J mt;tplj;Jf;F tpiue;J nrd;W  mt;tlj;jpNy Fw;wg;gzk; mwtpLk; rl;lk; cyfpd; gyehLfspy; eilKiwapYs;snjd;gij gyh; mwpakhl;lhh;fs;. Mdhy;, Gifj;jyhy; vd;ndd;d jPikfs; clYf;Fs; Vw;gLfpd;wJ vd;W mwpe;jpUe;Jk; mjid xU nghOJNghf;fhfTk; NtWrpy fhuzq;fisf;fhl;bAk; nfsutkhfg; Gifgpbg;gth;fis vd;dntd;W miog;gJ..?

                  Gifgpbj;jy; vd;gJ ntWk; rpful;il kl;Lk; ,q;F Fwpg;gpLtjha; mh;j;jk; nfhs;syhfhJ. gPb, RUl;L kw;Wk; Gifg;gphpah;fspd; vj;jifa Gif t];j;JthdhYk; mJ ekJ  clYf;Fk;  ehk; thOk; R+oYf;Fk; ghjfj;jpidNa Vw;gLj;Jk;. kw;wth;fisAk; R+oiyAk; ghjpf;Fk; vd;gijtpLj;J jdpg;gl;lKiwapy;, Gifgpbg;gth;fis Nehf;fp xUrpy Nfs;tpfis Kd;itf;Fk; NghJ mth;fspd; gjpy; vg;gbf;fpilf;Fk; vd;gJ nrhy;yKbahJ. mrhj;jpakhf jhk;; jg;gpj;Jf;nfhs;s ifapUg;gpy; rpy fhuzq;fis itj;jf;nfhs;Sk; ,th;fs; jq;fspd; kdr;rhl;rpf;F tpNuhjkhf ele;Jnfhs;gth;fs; vd;gJkl;Lk; cz;ikapYk; cz;ik. Gifgpbg;gijg; gphpakhff; nfhz;l ,th;fis Nghijt];JfSf;F mbikahdth;fs; gl;baypy; Nrh;j;Jf;nfhs;tjpy; ve;jtpj jg;Gkpy;iy. ,th;fspd; ,e;j mbikg; Nghf;fhy; ahUf;F ,yhgk;.? capNuhL thOkpth;fs;;, Rakhf mth;fNs jq;fspd; clYf;F nfhQ;rk; nfhQ;rkhf jpdKk; nfhs;spitj;Jf; nfhz;bUf;fpwhh;fs; -vd;gNj MjhuG+Htkhd ep[k;.

                                  Gifgpbj;jy; cly;eyj;jpw;F jPq;fhdJ vd;w mwptpg;Gld; tpw;gidahfp tUfpd;w rpfnul; ngl;bfspy; rl;lG+h;tkhf mwptpf;fg;gl;l NghJk; mjidf; fz;Lk; fhzhJNghy; Gifgpbg;gth;fSk;; jpiug;glq;fspYk; nghJtplq;fspYk; Gif gpbj;jy;; kJ mUe;Jjy; jPq;if tpistpf;Fk; vd;w mwptpj;jy; fhzg;gLfpd;wNghJk; mjidf; fz;Lnfhs;Sgth;fs; ahUkpy;iy vd;Nw $wNtz;bAs;sJ. vd;whYk; Gifgpbg;gth;fspd; njhif mjpfhpj;j tz;zKs;sikf;F Gjpa Gjpa rpfnul;Lfspd; tpw;gidNa rhd;whf mikfpd;wd. ,e;j Gifgpbf;Fk; gof;fj;jpid khw;Wtjw;F my;yJ Fiwg;gjw;nfd;Nw gyUk;tpUk;GtJNghy; cyfehl;L muRfSk; jk;gq;fpw;F Gifg;nghUl;fspd; tpiyfis mjpfhpj;Jk; thpfis NkYk; cah;j;jpAk; murtUkhdj;ij <l;bdhYk; Efh;Nthh; njhifahdJ nghpa mstpy; Fiwtjhfg; Gs;sptpguq;fs; njhptpf;ftpy;iy. mjhtJ xUrpyh; Gifg;gof;fj;ij iftpl;lhYk; Gjpjhfg; gyh; jk;ik ,g;gof;fj;jpy; <LgLj;jpf;nfhs;fpwhh;fs; vd;gJ frg;ghd my;yJ ftiy jUfpd;w jftyhFk;. 

        ntspehLfspy; Mz;fSk; ngz;fSk; Gifgpbg;gth;fsha; ,Ug;gijf;fhZkplj;J  Muk;gj;jpy; ekf;F tpag;ghfTk; Ntbf;ifahfTk; ,Ue;jnjd;gJ cz;ikjhd;. mth;fspd; fyhr;rhuk; mjw;F ,lk;nfhLf;fpd;wnjd;whYk; mth;fspd; tho;tpaypy; kJg;gof;fk; xU mq;fkhftpUg;gij ehk; Vw;Wf;nfhs;sj;jhd; Ntz;Lk;. mjNdhL njhlh;ghd gof;fkhf Gifgpbj;jy; ,Uf;ff;$Lk; vd;W ehk; fUjpdhYk;, Fsph;Njrq;fspy; gpwe;J tho;fpd;w ,th;fSf;F ,g;gof;fkhdJ njhd;Wnjhl;L ,Ue;jpUf;f FspUk; gdpAk; fhuzk; vd;gJ kWf;fKbahj ep[k;. vd;whYk;, ,q;Fk; GifiantWf;fpd;w my;yJ Gifgpbf;fhj khe;jh;fSk; tho;fpd;whh;fs; vd;gJ kfpo;r;rpahd cz;ik. ntg;gtiya ehLfsha; mike;j vk; jhafk; my;yJ ,e;jpah Nghd;w jkpOyf kf;fs; Vd;jhd; me;jg;gof;fj;ij filg;gpf;fj; njhlq;fpdhh;fs; vd;why;, mJ Gifapdhy; fpilf;fpd;w Nghij vd;gNj ntspg;gilahd fUj;jhFk;.  je;ijapd; gof;fj;jhy; jidaDk; ,e;j Jh;gof;fj;Jf;F mbikahfp, jk; tho;ehspd;vz;zp;f;ifiaf; Fiwj;Jf;nfhs;tjw;F jhNk fhuzkhfpwhh;fs; vd;gJ kpfNtjidf;Fhpa tplakhFk;.

                       Gifgpbg;gth;fsplk; ,J jPq;fhdJ vd;W ntWkNd el;GhPjpapy; my;yJ  mthpd; cly;eyj;jpy; mf;fiwnfhz;L ehk; njhptpf;fpd;wNghJ eifj;Jtpl;L nry;gth;fSKz;L. mth;fs; ek;kpy; taJ Fiwe;jth;fshdhy; rpyh; Mj;jpug;glTk; my;yJ ek;ikf; fhzhjtplq;fspy; Gifgpbf;fTk; $Lk;. cz;ikapy; mth;fspy; ehk; mf;fiwnfhz;L rw;W Neuj;ij xJf;fp epjhdkhfr; rpyjfty;fisAk; juTfisAk; njhptpf;Fk;NghJ gyh; jpUe;jptUtjw;fhd tha;g;Gfs; cs;sjhf rpy kUj;Jt MNyhrfh;fs; njhptpf;fpd;whh;fs;. mg;Ngw;gl;l MNyhridfis ekJ cwtpdh;fSf;Nfh ez;gh;fSf;Nfh njhptpg;gjdhy; tpopg;Gzh;T Vw;gl tha;g;Gfs; mjpfKs;sjhf mth;fs; fUj;J ntspapLfpd;wdh;. xUtiu ek;fUj;Jf;fshy; Mw;Wg;gLj;Jfpd;w Ntis (counsolation) mJ kpFe;j gyidj;jUk; vd;gjidg; gyh; mDgtG+h;tkhfj; njhptpd;wdh;.

                     ehkhf tpUk;gp mf;fiwNahL; Gifg; gof;fj;jpw;F mbikahfpa mth;fis mZfp ciuahLk; NghJ..

                     cq;fSila mofhd, ntz;ikahd gw;fs; kQ;rs; epwkha; fhl;rpaspg;gJ cq;fSila moifAk; ,sikj; Njhw;wj;ijAk; nfLf;fpwjy;yth..?

                     cq;fsplk; ciuahLfpd;wNghJ Jh;ehw;wk; tPRfpwNj ,jid ePq;fs; czuhtpl;lhYk; mbf;fb ciuahLgth;fs; jq;fSf;Fs; cq;fisg;gw;wp jg;ghf Ngrpf;nfhs;tJk;; ciuahLtijj; jtph;j;Jf;nfhs;tijAk; ePq;fs; ftdpf;fpwPh;fsh..?

                     jpdk;jpdk; Gifgpbf;fntd;W nrytpLfpd;w gzj;ij vt;tsntd;W fzpg;ggijtpLj;J mjid xUNrkpg;ghff; nfhz;lhy; mJ ey;ynthU Njitf;Fg;gad; gLky;yth..? ,e;jr;nrythy; vt;tsT thpg;gzkhf tpiuak; nra;ag;gLfpwnjd;gJ fz;Zf;Fj; njhpahtpl;lhYk; mJ gadw;wjy;yth..?

                      cq;fs; Foe;ijfis my;yJ FLk;gj;jpdiu ePq;fs; Nerpg;gtuhftpUe;jhy;, mth;fspd; md;ig ,og;gijAk; ntWg;gpidr; rk;ghjpg;gijAk; ePq;fs; kdg;G+h;tkhf tpUk;Gfp;wPh;fsh..?

                     cq;fis ePq;fs; nfsutkw;wtuhf khw;wpf;nfhs;s tpUk;GfpwPh;fsh..? my;yJ r%fj;jpy; fz;zpaKs;stuhf khWtjw;Fj;jilahftpUf;Fk; Gifj;jiyf; iftpLtij ePq;fs; tpUk;gtpy;iyah..?

                     Gifg;gpbj;jiy iftpLtjhy; cq;fis Kd;Djhuzkhff;nfhz;L gyh; jpUe;jTk; r%fme;j];ij cah;j;jplTk; cq;fSf;F tpUg;gk; fpilahjh..?

                       Jh;g;gof;fnkhd;Wld; ePq;fspUg;gjpy; cq;fSf;Fg; gphpakh..? mjidf; iftplhky; kw;wth;fSf;F typapid Vw;gLj;Jtjpy; cq;fSf;F cld;ghLjhdh..?

                       cq;fspd; cly; MNuhf;fpaj;jpy; mf;fiwAs;sth;fs; njhptpf;Fk;N;ghJ Gifgpbj;jiy epWj;jptpl;L mth;fspd; ed;kjpg;igAk; md;igAk; ePq;fs; ngw;Wf;nfhs;StPh;fsh ?  

                      ,g;gbg; Gifgpbg;gjdhy; cq;fSf;F ,UjaNeha;fSk; EiuaPuy; Gw;WNeha;fSk; tUtjw;fhd rhj;jpaq;fs; cs;sijAk; cq;fspd; MAisf; Fiwg;gijAk; tpUk;Gfpd;wPfsh..?

                      ePq;fs; Gifgpbf;fpd;wNghJ Rw;wpAs;sth;fSf;F Rthrk; rk;ge;jkhd Neha;fis cUthf;fTk; Fwpg;ghff; Foe;ijfSf;Fr; Rfhjhuf;Nfl;il cUthf;fTk; ePq;fs; fhuzpahf ,Ug;gPh;fsh..? ,J Nghd;W ,d;Dk;gy jPa nfhba ghjpg;Gfisj;jtph;f;f tpUk;GtPh;fs;.?

                     ,t;thwhd gw;gy Nfs;tpf;fizfis nghWikahfTk; nkd;ikahfTk; mth;fsplk; njhLf;fNtz;Lk;.mth;fis rw;Wr; rpe;jpf;fj;Jhz;bdhy; ,J rk;ge;jkhf mth;fspd; eltbf;iffis gpd;dhspy; mtjhdpj;J gpd;dh; ekJ fUj;Jf;fis my;yJ tho;j;Jf;fis mth;fsplj;J gfph;e;J nfhs;syhk;.

                               vd;whYk; Gifgpbj;jy; vd;gJ tpl;LtplKbahj gof;fkhf itj;jf;nfhz;L miygth;fis ek;khy; vJTk; nra;aKbahJ. ´jpUldha;g;ghh;j;Jj;  jpUe;jhtpl;lhy; jpUl;il xopf;f KbahJ...´ vd;gjw;fpzq;f kdjstpy; mth;fshfj;jpUe;jp jk; gof;fj;ij khw;wpf;nfhs;gth;fNs mjpfkhftpUf;fpd;wjw;F mth;fis mZfp mf;fiwAld; ciuahLgth;fNs(Mw;Wg;gLj;Jgth;fNs) fhuzk; vdyhk;;. jdJ clYf;Fk; jk;ikr; R+oTs;stUf;Fk; Rfhjuf;Nfl;il cUthf;Ffpd;w Gifgpbj;jy; gof;fkhdijf; iftpl;L ey;yepiyapy; jk; tho;f;ifia mDgtpf;fpd;w gyiu ehk; ,d;Wk; fhz;fpNwhk;. ,th;fspd; Kfj;jpy; fhzg;gLfpd;w kWkyh;r;rpAk; eltbf;iffspy; njhpfpd;w RWRWg;Gk; ekf;Fk; kfpo;r;rpapid  cUthf;Ftij fz;Lnfhs;syhk;. jk;kdij khw;wpf;nfhs;shJ gpbthjkha; tho;gth;fs;, jk;ikj;jhk; mopj;Jf;nfhs;tJld; gpwUf;Fk; Rfjhuf;Nfl;il cz;Lgz;Zfpwhh;fs; vd;why; mJ jtwhd fUj;jhfhJ. Gif vd;w thh;j;ijapy; ´ G ´ tpd; fhiy ePf;fpdhy; gif vd;w nrhy; cUthfpwJ. ,J mjd; ,dntOj;J vd;W midtUf;Fk; njhpAk;. ,e;j ´ g ´Tf;Fg;gjpyha; ´ e ´ itr;Nrh;j;jhy; eif vd;whFk;. Gifahy; te;j gif ePq;fp eif cUthfpd;wNghJ midthpd; tho;tpYk; kfpo;r;rp Fbnfhz;L re;Njhrk; gpwf;Fk;. eifnad;w eifazpe;J midtUk; tho top rikg;Nghk;.      

                    gp.gp.rp jkpNohir
(if you didn`t have this Player
Click here)

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden