Home
     Kavithai
     Kathai
     Kaddurai
     => 1. Pulempayer
     => 2. Kaiyi Muththu
     => 3. Samaathaanam
     => 4. Obama
     => 5. Poomi
     => 6. Pugai
     => 7. Aautham
     => 8. Globalization
     T.W.A. - Germany
     Downloads
     பாட்டொன்று கேட்டேன்
     ஔவையார்
     சிந்தனைத் துளிகள், பொன்மொழிகள்
     Chennailibrary
     Tamil New Year
     International
     Muthukumar
     Earth Cam
     Google Search
     Kids Zone
     Links
     Link me
     Guestbook
     Contact


© Kavichudar Free Counters


Kavichudar - 4. Obama


             guhf; xghkh.

               vkJ rkfhyj;jpy; tho;e;j my;yJ tho;e;Jnfhz;bUf;fpd;w %jwpQh;fisAk; nghpNahh;fisAk; mwpe;Jnfhs;tJk; mth;fsJ tho;f;ifg; ghijfspd; mEgtq;fis fw;Wf;nfhs;tJk; xU ey;y tplakhFk;. vkf;F mitnjhlh;ghd mwpTrhy; fUj;Jf;fs; rpwg;ghd topfhl;bahfTk; Kd;khjphpahfTk; mikaf;$Lk;. vkJ tho;tpy; gy;NtW re;jh;g;gq;fspy; gy tifahd kdpjh;fisAk; gpur;rpidfisAk; vjph;Nehf;Ffpd;Nwhk;. mtw;wpdhy; vkf;Nfw;gLfpd;w rpf;fy;fy; xUGwkpUe;jhYk; mtw;wpdhy; fpilf;fpd;w mEgtq;fs; kwf;f KbahjitahfTk; gpur;rpidf;FhpajhfTk; mike;JtpLtJKz;L. mtw;wpypUe;J tpLgLtjw;F vk; tho;tpd; mEgtq;fs; Nghjhnjd;gijtpl taJNghjhnjd;gNj cz;ik vdyhk;. ,e;epiyapy;jhd; ehk; gbj;j Ehy;fSk; vk; %jwpQh;fspd; mwpTiufSk; ifnfhLj;J cjTfpd;wnjd;gjpy; kpifapy;iy. mjdbg;gilapNyNa ,d;W vk; rkfhyj;jpy; tho;e;Jnfhz;bUf;fpd;w Kf;fpa jiyth;fSs; xUtuhd guhf; xghkhitg;gw;wp mwpe;Jnfhs;tJ nghUj;jkhftpUf;Fk;.

       பராக் உசேன் ஒபாமா  vd;w ,aw;ngaiuf;nfhz;l xghkh mth;fs; 1961 mz;L Mf];l; khjk; 4 e;jpfjp gpwe;jhh;. அமெரிக்காவின் 2008k; Mz;L குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றிபெற்ற மக்களாட்சிக் கட்சி வேட்பாளராவார். தற்போது இவர் மேலவையிலும் இலினொய் மாநிலத்தின் சார்பில் இளைய உறுப்பினராக உள்ளார். அமெரிக்க வரலாற்றில் ஆபிரிக்க அமெரிக்க இனத்தை சேர்ந்த முதலாவது குடியரசுத் தலைவர் என்ற பெருமையும் மற்றும் செனட் அவையின் ஐந்தாவது ஆப்பிரிக்க-அமெரிக்க இனத்தவர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு.

                                                      கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்தும் ஹார்வர்ட் சட்டக் கல்லூரியிலிருந்தும் பட்டங்களை பெற்ற ஒபாமா அரசியல் உலகத்தை சேர்வதற்கு முன்பு சிக்காகோவின் தெற்கு பகுதியில் சமுதாய ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் பொதுச் சட்ட வழக்கறிஞராகவும் பணியாற்றினார். 1997இல் இலினொய் மாநிலத்தின் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 2004 வரை பதவியில் இருந்தார். 1992 முதல் 2004 வரை சிக்காகோ பல்கலைக்கழக சட்டக் கல்லூரியில் பேராசிரியராகவும் பணியாற்றினார். 2000இல் அமெரிக்கக் கீழவை தேர்தலில் தோல்வி அடைந்து 2003 ஜனவரியில் மேலவையை சேர்வதற்கு பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். இலினொய் மாநிலத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் பொழுதே 2004ல் மக்களாட்சிக் கட்சி தேசிய சம்மேளனத்தில் இவர் ஆற்றிய சிறப்புரை தேசிய அளவில் கவனj;ij <h;f;fச்செய்தது. பின்னர் நவம்பர் 2004 இல் அமெரிக்க மேலவை தேர்தலில் 70% வக்குகளைப் பெற்று மேலவையை சேர்ந்தார்.

                                       2004இல் மக்களாட்சிக் கட்சி மேலவையில் சிறுபான்மையாக இருந்த காலத்தில் ஒபாமா பதவியில் ஏறினார். நடுவண் அரசின் ஆயுதங்கள் கட்டுப்பாட்டை உறுதியாக்க சட்டத்தை படைத்தார். 2006இல் மக்களாட்சி கட்சி பெரும்பான்மை பெற்றதற்கு பிறகு தேர்தல் மோசடி காலநிலை மாற்றல் அணுசக்தி தீவிரவாதம் முன்னாள் படையினர்களுக்கு நல்வாழ்வு போன்ற பிரச்சனைகளை தொடர்புடைய சட்டங்களை எழுதினார். பெப்ரவரி 2007இல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் போட்டியை அறிவித்த ஒபாமா ஈராக் போரை முடிவுக்கு கொணர்தல் ஆற்றல் சுதந்திரம் அடைதல் வெளி அமைப்புகளால் அரசியல்வாதிகள் மீது தாக்கத்தை குறைதல் அனைவருக்கும் சுகாதார திட்டம் என்றே தனது முக்கிய நோக்கங்கள் என்று கூறpdhர்

                   ஹொனலுலுவில் ஹவாய் பல்கலைக்கழகத்தில் முதலாக சந்தித்த கென்யாவைச் சேர்ந்த பராக் ஒபாமா சீனியர் (mjhtJ xghkh mth;fspd; je;ijahh;) mth;fSf;Fk; கேன்சஸ் மாநிலத்தை சேர்ந்த வெள்ளை இன ஆன் டன்ஹமுக்குk; kfdhfg; பிறந்தார் பராக் ஒபாமா. இரண்டு வயதில் தாயாரும் தந்தையாரும் மணமுறிவு செய்து தந்தையார் கென்யாவுக்கு திரும்பினார். பின்னர் ஆன் டன்ஹம் இந்தோனேசியாவை சேர்ந்த லோலோ சுட்டோரோவை திருமணம் செய்துnfhs;s பராக் ஒபாமா தனது ஆறாவது அகவையிலிருந்து பத்தாவது அகவை வரை ஜகார்த்தாவில் வசித்தார். ஐந்தாவது படிப்பதற்கு முன்பு 1971இல் ஹொனலுலுக்கு திரும்பி உயர்பள்ளியிலிருந்து பட்டம் பெறுவது வரை பாட்டி தாத்தாவுடன் வசித்தார். ஒபாமா mth;fs;சொந்த தந்தையாரை ePz;lehl;fspd;gpd; ஒரே ஒரு முறை பார்த்Njd; vd;whh; mjd;gpd; 1982இல் அவர் சாலை விபத்தில் உயிர் இழந்தார். தாயார் ஆன் டன்ஹம் mth;fSk; Neha;tha;g;gl;l epiyapy; 1995இல்உயிரிழந்தார். vd;W Fwpg;Gfspd; %yk; mwpaKbfpwJ. ,Wjpahf 2008இல் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு ஒரு நாள் முன்பு ஒபாமாவின் பாட்டியும் இறந்தார்.

                                                    உயர்பள்ளியில் பட்டம் பெற்று லாஸ் ஏஞ்சலஸ் நகருக்கு நகர்ந்து ஆக்சிடென்டல் கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டுகளாக ஒபாமா படித்தார். பின்னர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்துக்கு இடமாற்றி 1983இல் அரசியல் அறிவியலில் பட்டம் பெற்றார். நியூயார்க் நகரிலேயே இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளாக வசித்து வணிக பன்னாட்டு நிறுவனம் நியூயார்க் பொது ஆராய்ச்சி குழுமம் ஆகிய அமைப்புகளில் வேலை செய்தாH நான்கு ஆண்டுகளாக நியூயார்க் நகரில் வசித்து சிக்காகோவின் தெற்கு பகுதிக்கு இடமாற்றி கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களுக்கு துணையாக சமுதாய ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பின் நிர்வாகியாக பணியாற்றினார். 1985 முதல் 1988 வரை இவரின் கண்காணிப்பில் இவ்வமைப்பு வளர்ந்து சிக்காகோ மக்களுக்கு கல்லூரி தயார்செயல் தொழில் பயிற்சி மற்றும் குத்தகையாளர் உரிமைக்காக திட்டங்களை உருவாக்கியுள்ளன.

                                               1988இல் ஹார்வர்ட் சட்டக் கல்லூரியை சேர்ந்த ஒபாமா ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகு ஹார்வர்ட் சட்ட விமர்சனம் என்ற புகழ்பெற்ற சட்ட தொடர்பான இதழின் பதிப்பாசிரியராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இரண்டு ஆண்டுfspd; பின்பு இவ்விதழின் முதல் கருப்பின தலைவராக உறுதி செய்யப்பட்டாH இதனால் 1991இல் சட்டப் பட்டத்தை பெறுவதற்கு பிறகு அமெரிக்க இன உறவு பற்றி நூலை எழுதுவதற்கு ஒரு பதிப்பகம் இவருடன் ஒப்பந்தம் செய்தது. 1995இல் "ட்ரீம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஃபாதர்" என்ற தலைப்பில் இந்த நூல் வெளிவந்தது. பின்னர் சிக்காகோக்கு திரும்பி 1992இல் சிக்காகோ சட்டக் கல்லூரியில் பணியாற்ற ஆரம்பித்தார். 1993இல் ஒரு சட்ட நிறுவனத்தையும் சேர்ந்து 1996 வரை மனித உரிமை தொடர்பான வழக்குகளில் வழக்கறிஞராக பணி புரிந்தார். இந்த சட்ட நிறுவனத்தில் இருக்கும் பொழுது எதிர்கால மனைவி மிசெல் ஒபாமாவை முதலாக சந்தித்தார்; மிசெல்லை 1992இல் mth; திருமணம் செய்தார். இவர்களுக்கு இன்று வரை %d;W குழந்தைகள் cs;sனர். mth; mnkhpf;f mjpgh; Njh;jy; gpurhuj;jpd;NghJ kf;fspj;j thf;FWjpfis gbg;gbahf epiwNtw;wp tUfpd;wNghJk; tajpy; Fiwe;j mEgtkw;w murpay;thjp vd;w tpkh;rdKk;  ,th;Kd; itf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,Ue;jNghJk; cyfpd; rkhjhdj;jf;fhf ,th;vLj;j Kd;ndLg;GfSk; mJNdhL njhlh;ghd eltbf;iffspdJk; gadha; ,tuJ ngah; 2009k; Mz;Lf;fhd cyf mikjpf;fhd Nehgy;ghpRngWgtuJ gl;baypy; ,lk;ngw;Ws;sik tpNrlkhff; Fwpg;gplNtz;ba tplakhFk;. ,thpd;Ngr;R td;ikAk; cWjpahd nfhs;ifapy; itj;jpUe;j mirf;fKbahj gw;Wk; Njh;jy; gpur;rhuj;jpd;NghNj ,th;jhd;  Gjpa mjpgh; vd;W kf;fspd; kj;jpapy; milahsk; fhl;banjdyhk;.

          குடியரசுத் தலைவராக இருந்தால் பில்லியன் கணக்கில் அரசு செலவும் ஆயுதப் படைப்பையும் குறைப்பார் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஒபாமா. உலக முழுவதிலும் அணு ஆயுதங்கள் படைப்பை தடை செய்ய ஆதரவளிக்கிறார். வெளிநாட்டுக் கொள்கைகள் மூலமாக உலகத்தை வழிநடத்தவேண்டும் என்பது ஒபாமாவின் கருத்து. தார்ஃபூர் போர் காரணமாக வணிக நிறுவனங்களை சூடான் நாட்டுடன் வியாபாரம் செய்ய கூடாது என்று அறிவுறுத்துகிறார்.   பொருளாதாரக் கொள்கைகளை பொறுத்து ஃபிராங்கிளின் ரோசவெல்ட் 1930களில் தொடங்கிய நியூ டீல் பொது நலம் கொள்கைகளை ஆதரவளிக்கிறார். சூறாவளி கத்ரீனா பற்றி பேசும் பொழுது இரண்டு அரசியல் கட்சிகளும் ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்து அமெரிக்க சமூகத்தில் பொருளாதாரப் பிரிதலை சீர்ப்படுத்தவேண்டும் என்று அறிவித்துள்ளார். அனைவருக்கும் சுகாதார திட்டத்தை குடியரசுத் தலைவர் பிரச்சாரத்தை தொடங்குவதற்கு பிறகு ஆதரவளித்தார். ஒபாமாவின் பொருளாதாரத் திட்டம் அமெரிக்க வரி சட்டங்களை மாற்றி இரண்டரை லட்சத்துக்கு மேலும் சம்பாதிக்கிற மக்களுக்கு புஷ் கொடுத்த வரி குறைதலை முன்நிலை ஆக்கி 50,000 டாலர்களுக்கு குறைந்த அளவில் சம்பாதிக்கிற முதுமை மக்களுக்கு பல வரிகளும் நீக்கும். இறக்குமதி செய்யப்பட்ட எண்ணை மேல் சார்ந்திருக்க வேண்டாம் என்று வேறு ஆற்றல் வகைகளை கண்டுப்பிடிக்க முதலிடுக்க ஆதரவளிக்கிறார்.

                               guhf; xghkh xU rpwe;j vOj;jhsh; vd;gJ gyUf;Fj; njhpahJ. ,th; ,Jtiuf;Fk; vl;Lf;Fk; mjpfkhd gpugy Ehy;fis vOjpAsshh;. ,thpd; Ehy;fs; gyey;y fUj;Jf;fis ntspg;gLj;jpa fhuzj;jpdhy; gpugykhfg; Ngrg;gl;lJld; tpw;gidapYk; mjpftUthia mtUf;F <l;bf;nfhLj;Js;snjdyhk;. 2007இல் ஒபாமாவின் வருமானம் 4.2 மில்லியன் mnkhpf;f nlhyH மொத்தமானது; இதில் பெரும்பான்மை mth; vOjpa நூல் விற்பனையிலிருந்து ngwg;gl;lnjdyhk;. உயர்பள்ளியில் கூடைப்பந்தாட்டம் விளையாடியுள்ள ஒபாமா இன்று வரையும் ஓய்வுழையாக விளையாடுகிறார். தனது குடியரசுத் தலைவர் பிரச்சாரத்துக்கு முன்பு சிகரெட்டு பிடிப்பதை நிறுத்தியுள்ளார் .ஒபாமா கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர். தனது தாயார் கிறிஸ்தவராக வளந்தார், தந்தையார் முஸ்லிமாக வளந்தார், ஆனால் திருமணம் செய்வதற்கு முன்பே நாத்திகர்களாக நம்பிக்கை மாற்றியுள்ளனர். இருபது வயதுகளில் இருக்கும் பொழுது ஆபிரிக்க அமெரிக்க தேவாலயங்களுடன் சமூக சேவை செய்து ஆபிரிக்க அமெரிக்க கிறிஸ்தவ மரபின் பெறுமதியை கண்டுப்பிடித்தார் என்று mtH கூறுகிறார்.

       cyf mikjpapYk; kdpj r%fKd;Ndw;wj;jpYk; mf;fiwAk; Mh;tKk;nfhz;l cyfj;jiyth;fSs; jpU. guhf; xghkh mth;fs; Kd;dpiy tfpf;fpd;whh; vd nrhy;tJ rhyg;nghUj;jkhFk;. Gtpntg;gkiljiy jLj;jy; gw;wpa eltbf;ifspy; Kd;Ndhbahf ,Ug;gth;fspy; ,tUk; xUth; vd;gJ ,tUf;F ,d;Dk; rpwg;Gr; Nrh;f;fpwJ: ,g;Ngw;gl;l mhpajiyth;fspd; gzpfSf;F ,ilA+Wfs; ,lk;ngWtJ rf[k;jhd;. gioa murpay;thjpfspd; tpkh;rdq;fSk; fWg;gpdj;jpypUe;J te;j jiyth;vd;w epwj;JNtrKk; nfhz;l gyh; ,thpd; Ml;rpia mtJhWnra;tjid ehk; fz;$lhff; fhz;fpNwhk;. vd;whYk; vt;tifahd vjph;g;Gfs; te;jhYk; mjid vjph;nfhz;L rkhspf;Fk; ty;yikAk; ijhpaKk; mtUf;Fz;nld;gjid gyUk; mwpthh;fs;. rl;lj;jiwapy; ed;F Njh;r;rpAs;s ,tiug;Nghd;W ey;yJ nra;gth;fisAk; jk;tho;it kf;fSf;fhf mh;g;gzpJ ciog;gth;fisAk; ehk;ghuhl;LtJld; mth;fspd; mhpagzpfs; njhluNtz;Lnkd;W tho;j;JtJk; rpwe;j gz;ghFk;.


gp.gp.rp jkpNohir
(if you didn`t have this Player
Click here)

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden