Home
     Kavithai
     Kathai
     Kaddurai
     => 1. Pulempayer
     => 2. Kaiyi Muththu
     => 3. Samaathaanam
     => 4. Obama
     => 5. Poomi
     => 6. Pugai
     => 7. Aautham
     => 8. Globalization
     T.W.A. - Germany
     Downloads
     பாட்டொன்று கேட்டேன்
     ஔவையார்
     சிந்தனைத் துளிகள், பொன்மொழிகள்
     Chennailibrary
     Tamil New Year
     International
     Muthukumar
     Earth Cam
     Google Search
     Kids Zone
     Links
     Link me
     Guestbook
     Contact


© Kavichudar Free Counters


Kavichudar - 2. Kaiyi Muththu


  ifapy; Kj;jpUf;f flyplk; jtNkh..!

       fhaq;fs; gpwh; fz;Zf;Fj; njhptJNghy; typfs; fz;Zf;Fj; njhptjpy;iyay;yth..? typfnsy;yhk; ,tutUf;Nf GhpAk;. typfis czh;Tfshy;jhd; mwpe;Jnfhs;s KbAk;. mNjNghy; xt;nthUthpd; NtjidfisAk; gpur;rpidfisAk; mtutNu mDgtpf;fNtz;Lk;. Gpwh; mjid czh;e;Jnfhs;sj;jhd; KbANk jtpu mDgtpg;gnjd;gJ rhj;jpakhfhj tplak;. Vndd;why; czh;T vd;gJ cd;dj;NjhL my;yJ kdNjhL rk;ge;jg;gl;lJ. kdNk ,e;j cyftho;f;if khw;wpaikf;fTk; GJg;gpf;fTk; Vw;w kfj;jhd fUtp.

          kdkpUe;jhy; khh;f;fKz;L : kdnkhU Fuq;F: kdNk ,iwtdpd; re;epjp ,itfnsy;yhk; vjidf; fhl;Lfpwnjd;why;  kdNk kdpj tho;f;ifapy;; rfyijAk; eph;zapf;fpwJ vd;gJ njspthfpwJ. kdNk kdpj Fyj;ij Ml;bg;gilf;fpwJ vd;gjw;Fg; gy cjhuzq;fisf; $wyhk;. kdijf; fl;Lg;ghl;Lld; itj;jpUe;jhy; cyfj;jpy; rhjpf;f KbahjJ vJTkpy;iy vd;gijg; Ghpe;J nfhs;Stjw;fhfNt... kdk; Nghd Nghf;nfy;yhk; NghfNtz;lhk; vd;w thpfs;%yk; xsitahh; vkf;F njs;sj; njspthf tpsf;fpapUg;gij gyUk; fw;wpUf;fpNwhk;. ,NjNtis clk;G Nfhapnyd;Wk; kdij nja;tnkd;Wk; Md;kPfthjpfs; $WtjidAk; ehk; kdjpy; nfhs;sNtz;bAs;sJ. Vndd;why; kdk;nfl;lhy; kdpjk; khpj;J tpLtjw;Fk; tha;g;Gsjy;yth...?

                miygha;fpd;w kdjpdhy; vjidAk; njspthfTk; jplkhfTk; Nkw;nfhs;sKbahJ Nghfpd;wNtisfspy; ekJ tho;f;ifapy; gy ,og;GfisAk; ,d;dy;fisAk; re;jpf;f Neh;fpwJ. kdijj; Jha;ikahfTk; nrk;ikahdjhfTk; itj;jpUf;fhky; tpl;L tpl;lhy; Jd;gq;fSf;Fk; NtjidfSf;Fk; Mshf Ntz;btUtJld; tPzhd MirfSf;Fk; Ntl;iffSf;Fk; mbikahf Ntz;b Nehplyhk;. kdijf; fl;Lf;Nfhg;Gf;fs; itj;jpUf;fhJNghdhy; ,d;dy;fs; njhlh;e;J te;Jte;J  R+o;e;J tho;tpy; kfpo;r;rpAk; re;NjhKk; gwpNgha;tpLk; gl;rj;jpy; ehshf ehshf tho;tpy; gpbg;Gk; mWe;JtpLk;.

           ntWg;Gk;; NtjidAk; Fbnfhs;Sk;NghJ tho;f;ifg;gazj;jpy; myl;rpaKk;  kw;wthpd; tho;f;if Kiwapy; vhpr;rYk; nghwhikNghd;w jPa Fzq;fSk; jiy Jhf;Ftijj;  jhdhfNt czuyhk;. ,jd; gpujpgypg;ghy; jPagof;f tof;fq;fspy; <Lgl;L Rw;wj;jpYk; r%fj;jpYk; khpahijAk; kjpg;Gk; kq;fpg; NghtJld; kdpjdha; mtjhpj;j ek; Fyj;jpw;Nf mtg;ngaUk; ,spthd nrhw;fisAk; Njbf;nfhLj;JtpLk;:

     NghuhirfSf;Fk; nghwhikfSf;Fk; kdNk fhuzfh;j;jhthfp ngha; jpUl;L Kjyhd ghjfq;fisr; nra;tjw;Fk; kdpjh;fisj; Jhz;LfpwJ vd;gij vy;NyhUk; xj;Jf;nfhs;Stij ehk; fhzyhk;. R+J tQ;rid nfhiy nfhs;is Kjyhd gQ;rkh ghjfq;fis nra;tjw;Fk;  kdNk R+j;jpjhhp.  kdf;fl;Lg;ghL vd;gJ ey;nyhOf;fj;jpw;fhd Kjy; gb vd;Nw fw;wwpe;j gyUk;  $wpapUg;gij epidT$uyhk;. mt;thW  kdk;Nghdgb fl;Lf;Nfhg;gpy;yhJ tho;e;jth;fspy; mope;JNghdth;fSKz;L. ,t;thW ek;kpilNa tho;fpd;w gy kdpjh;fs; cjhuz GUh;fshf cyhtUtjid fz;$lhff; fhzKbfpd;wJ. tpid tpijj;jtd; tpidaWg;ghd; vd;gJk; jd;tpid jd;idr;RLk; ……vd;gJTk; kdij Fwpj;Jk; kdijf; fl;Lf;Nfhg;Gf;Fs; itj;jpUf;fNtz;Lk; vd;gjpd; vjpnuhypahfNt gl;bdj;jhh; ghly;fspy; Fwpg;gplg;gl;bUg;gij fhzKbfpwJ. ghgr;nray;fSk; kdk; $rhky; nra;j nfhLikfSk; gpd;dhspy; cidj;Juj;Jk; vd;w mwpTiufis mtkjpj;J kdk;nfl;L rPuope;jgpd;dh; ghgtq;fSf;Fg; ghpfuk;NjlTk; nra;jghtq;fis vz;zptUe;JtJk; klikNa.  

                  kdijg; gf;Ftg;gLj;jpf; nfhs;sf;fw;Wf;nfhz;ltNd kdpjd; vd;Wk; mt;thW kdijf; fl;Lg;gLj;jp  xUepiyg;gLj;jpdhy; ,Wjpf;fhyj;jpy; ,iwtdpd; ghjj;ij milaKbAk; vd;W rkaFuth;fspd; Njthuj;jpUg;gjpfq;fs; njhptpg;gijNa ,d;W kjthjpfSk; Md;kPfj; jiyth;fSk; njhptpf;fpd;wNghJ mjid ehk; fUj;jpy; nfhs;sNtz;baJ fl;lhak; vd;Nw vLj;Jf; nfhs;sNtz;bAs;sJ.

vy;yhtifg; ghtfhhpaq;fisg; Ghpe;Jtpl;L gpd;dhspy; mjdhy; Vw;gLfpd;w Neha;fspdhYk; cghijfspdhYk; coYk;NghJjhd; ek;kpy; gyh; Nfhapy;fisAk; tzf;fj; jyq;fisAk; ehbNahLfpd;;wdh;. ,ijg;ghh;f;fpd;wNghJ fz;nfl;l gpd;Nd R+hpaek];fhuk; vd;w gokhopNa epidTf;f tUfpd;wJ.  ,tw;wpw;nfy;yhk;  kdNk gpujhd R+j;jpujhhpahtpUg;gij mt;tg;nghJ ehk; czuhky; ele;Jnghs;SfpNwhk; vd;why; ,jid Kl;lhs; jdk; vd;Nw Fwpg;gplj;NjhZfpwJ. Vndd;why; xUtUila kdkhdJ re;jh;g;gj;Jf; Nfw;wthW khWk; jd;ik nfhz;lnjd;gJ cz;ik vd;gijg; gy mwpQh;fspd; MjhutG+h;tkhd Muha;r;rpfspd;; gpd;dh; epUgpj;Js;sij mwpe;jpUe;Jk; re;jh;g;g R+o;epiyf;Nfw;g   gr;Nrhe;jpfsha; kdij khw;wp khw;wp tho;tJ vd;gJ eifg;Gf;Fhpa nray;jhNd.

     ,J rpyNtisfspy; Xl;Lz;zp tho;thfTk; ghpzkpf;Fk; tha;g;GfisAk;  rpy re;jh;g;g R+o;epiyfs; Vw;gLj;jpj;j kdNk VJthfptpLtJz;L. ,jd;ngWNgWfshy; FLk;gq;fspy; re;Njfk; FbNaw re;Njhrk; ntspNwptpLk;. Fog;gq;fSk; rQ;ryq;fSk; $lNt te;JtpLtjhy;  ehshf ehshf jg;GfisAk;   xt;thj nray;fisAk; nra;aNtz;ba eph;g;ge;jj;Jf;F MshFtjw;Fk; kdNk mbg;gilf; fhuzkhfpwjy;yth.? ,jd; gpd;tpistha; epk;kjpapoe;j mikjpaw;w tho;tpid mDgtpf;Fk;NghJ  kPz;Lk; gioa tho;itNa kdk; Njb Xlj;njhlq;Fk;. mJ mt;tsT ,yFthd fhpaky;y.rhe;jpAk; rkhjhdKk; ,yFtpy; fpilj;jtpLkh.. vd;d..?

Mjdhy;jhd; Nfhapy;fisAk;  tzf;fjyq;fisAk;  gyh;ehbNahLfpd;whhh;fs;. ,tw;wpw;nfy;yhk; kdNk mbg;gilf;fhuzk; vd;gij czh;e;jhy; ehk; ,Uf;fpd;w ,lj;jpNy mikjpAk; rhe;jpAk; te;JNrUk; tha;Gfs; epiwa cz;L. jtiw czh;e;jtd; jpUe;jptplKbAk; jg;G nra;jth;fis mth;fspd; kdNk jz;bj;Jj; jpUj;jp ey;y kdpjdhf;fptpLk; ty;yikAs;sJ. vdNtjhd; kdNk ahtw;wpw;Fk; fhuz fh;j;jh vd;W mOj;jpf; Fwpg;gplNtz;bAs;sJ.

           Vndd;why; Kd;G Fwpg;gpl;lJNghy kdk; ek;Kila fl;Lg;ghl;Lf;Fs; itj;Jf;nfhs;sj; jtwpajhy;jhd; ,e;epiy Vw;gl;lnjd;gij kdjhu czh;e;J mjid epth;j;jpnra;tjw;fhd nray;fspy; <Lglhky; tpl;Ltpl;L Ntz;lhj gadw;w NtWfhhpaq;fspy; ehl;lk; nfhs;tJk; Njitaw;w fphpiffSk; Nghypg; G+rhhpfSf;F tPzhfg; gzk; kw;Wk; nghUs; tpiuaKk; nra;tJ Kl;lhs;jdk; vd;gij gyh; ,d;Dk; czh;e;J nfhs;shjpUg;gJjhd; tpag;ghfTk; Ntbf;ifahfTk; ,Uf;fpwJ. ek; kdk;jhd; rfyijAk; ,af;FfpwJ vd;WzUk;NghJjhd; kdpjd; kdpjdhf thoKbAk;.

                     ek; kdij kw;wth;fspd; thh;j;ijfs; khw;Wk; jpwDilaJ vd;whYk;  mjidAk; gFj;J mwpAk; jpwd; kdjpw;NfAz;L. mthpth; $Wfpd;whh; vd;Nwh me;j egh; mg;gbr;nra;jjdhy;jhd; Kd;Ndwpdhh; vd;Nwh ehk;ghh;j;J mtw;wpd; ejp%yk; hprp%yj;jpid Muhahky; ekf;nfd ey;y nray;fisAk; fhhpaq;fisAk; Ghptjw;F Vw;wjhd xU ghijia tFj;J thog; gofpf;nfhs;Skplj;J kw;iwa vtUf;Fk; ve;jj; njhe;juNth ghjpg;Ngh Vw;glhjtifapy; ghh;j;Jf; nfhs;sNtz;Lk;. kw;iwatiu Nehfbf;fNth fhag;gLj;jNth $lhJ vd;w Nehf;fj;ij kdj;jpy; ,Uj;jp gzpahw;Wk;Ntisapy; kdkfpo;r;rpAk; G+hpg;Gk; jd;dhy; kdjpy; Fbnfhs;Sk;. ,NjNtisapy; kdepiwTld; kw;wtUf;F cjTk;Ntisapy; kdjpy;; Vw;gLfpd;w ctiff;Fk; re;Njhj;Jf;Fk; vy;iyfNs fpilahJ vdyhk;. kdepiwNthL ,d;ndhUtUf;F cjtpnra;Ak; Ntis mth;fs; kfpo;e;J vk;ikg;ghuhl;Lfpw jUzj;jpy; ehk; milfpd;w jpUg;jpAk; Mde;jKk; nrhy;Yf;Fs; mlf;fpl KbahJ my;yth.?

vdNtjhd; kdNk ahtw;wpw;Fk; fhuz fh;j;jh vd;W mOj;jpf; Fwpg;gpl;Nld;. kdk; vk; fl;Lg;ghl;NlhL ,Uf;ifapy; kdijf; fl;Lg;gLj;jp itf;Fk; jpwDk; rf;jpAk; vk;NkhL ,Uf;Fk;NghJ gpwhpd; MNyhrid Nfl;fTk; mikjpiaj;NjbNahlTk; mtrpakpy;iy.  mjw;fhfNtz;bNa ,d;ndhU gonkhopia ek;Kd;Ndhh;fs; nrhy;ypitj;jpUf;fpwhh;fs; ,jid ,q;Nf Fwpg;gpLjy; nghUj;jnkd;W epidf;fpNwd;. ifapy; nea;ia itj;Jf;nfhz;L ntz;nza;f;F miythNdd; vd;gNj ,f;fl;Liuf;Fg; nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fnkd;W ehd; ek;Gtij ePq;fSk; Vw;Wf; nfhs;tPh;fs; vd epidf;fpNwd;.gp.gp.rp jkpNohir
(if you didn`t have this Player
Click here)

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden